Untitled Document
Untitled Document
>커뮤니티 >자유게시판
제목  봄과원 날짜  2015-12-18
작성자  강유희 조회수  2802

봄과원 바보나무들만 서 있네 봄인데도 흰눈을 뒤집어쓴 배나무 지가 무슨 새댁인가 분홍치마 저고리의 복숭아나무 쭈삣쭈삣 뒤따라오는 사과나무.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 
Untitled Document